Lướt đến nội dụng

Nhóm

Đam mê phục vụ người khác

Tìm hiểu thêm về các nhà lãnh đạo và các thành viên hội đồng quản trị của Weitz Family Foundation!

Emily Nguyen Headshot

Về Emily

Emily Nguyen

Phó Giám đốc

Danielle Ohlman Headshot

Về Danielle

Danielle Ohlman

Quản trị viên điều hành

Alexzia Plummer Bio Headshot

Về Alexzia

Alexzia Plummer

Cộng tác viên chương trình

Robia Qasimyar Bio Headshot

Về Robia

Robia Qasimyar

Cộng tác viên chương trình


Các giám đốc của hội đồng chúng tôi

Về Katie

Katie Weitz, PhD

Giám đốc điều hành

Drew Weitz Bio Headshot

Về Drew

Drew Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Roger Weitz Bio Headshot

Về Roger

Roger Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Kate Noble Weitz Bio Headshot

Về Kate

Kate Noble Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Wally Weitz Bio Headshot

Về Wally

Wally Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Barbara Weitz Bio Headshot

Về Barbara

Barbara Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị

Meredith Weitz Bio Headshot

Về Meredith

Meredith Weitz

Thành viên Hội đồng quản trị