Lướt đến nội dụng

Vận động chính sách

Những chính sách ủng hộ cộng đồng tích cực

Gia đình Weitz quan tâm sâu sắc đến cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi sử dụng tài năng cá nhân của mình để hỗ trợ các mục tiêu, hỗ trợ các tổ chức mang tính cộng đồng và ủng hộ các chính sách và hoạt động thúc đẩy công bằng chủng tộc, công bằng, tiếp cận và hòa bình. Do đó, chúng tôi cộng tác với các cơ quan công quyền và tham gia vào các cuộc tranh luận công khai để hỗ trợ sứ mệnh của mình. Các mối quan hệ đối tác công và tư đều được hoan nghênh và chúng tôi mong muốn trở thành phương tiện cần thiết để các tổ chức phi lợi nhuận tiếp cận nguồn tài trợ công. Một phần công việc của chúng tôi là giáo dục các nhà lãnh đạo cộng đồng về các vấn đề mà khu phố của họ phải đối mặt và kết nối mọi người với thông tin đáng tin cậy. Khi chúng tôi có cơ hội để tạo ra tiếng nói của những người chúng tôi làm việc cùng, chúng tôi rất vinh dự được được hoàn thành tốt vai trò của mình.

Chúng tôi tin rằng tất cả các tổ chức dựa vào cộng đồng đều được hưởng lợi từ sự ủng hộ. Những người lãnh đạo được phổ biến các quy định, quy tắc, chính sách và luật pháp có thể sử dụng kiến ​​thức đó để phục vụ cộng đồng của họ tốt hơn. Những thông tin như vậy có thể làm giảm khối lượng công việc giữa các nhân viên, cải thiện khả năng tiếp cận của khách hàng với các nguồn lực sẵn có và thúc đẩy tinh thần của nhóm.

Two people standing.

Hai người đeo mặt nạ đang đứng trong một văn phòng để trò chuyện.