Lướt đến nội dụng

Bình đẳng giáo dục

Tạo không gian cho mọi người

Chúng tôi mong muốn hỗ trợ các tổ chức trên hành trình rất đáng trân trọng của họ để đạt được sự bình đẳng chủng tộc và khả năng tiếp cận các nguồn lực. Để chuyển từ ý định tốt sang tác động tích cực, các nhà lãnh đạo phi lợi nhuận phải liên tục thực hiện những thay đổi có chủ đích. Dưới đây là một số bài báo, báo cáo và hướng dẫn nhằm giúp các tổ chức bắt đầu đưa công bằng vào hoạt động.

Khả Năng Truy Cập